Nový Metropolitní plán: Co bude s Uhříněvsí?

Tvůrci Metropolitního plánu Prahy byli k Praze 22 poměrně ohleduplní a nenavrhují rozšíření zastavitelné plochy do dalšího území. To se však může v budoucnu změnit podle připomínek, které obdrží od městské části nebo vlastníků pozemků.

Vojtěch Zelenka,
opoziční zastupitel za STAN + Svobodní

Ondřej Lagner,
opoziční zastupitel za STAN + Svobodní

 

Během minulého měsíce se mohli občané Prahy 22 seznámit s návrhem Metropolitního plánu (MP). Nyní je řada na zastupitelstvu MČ, které bude návrh připravený Institutem plánování a rozvoje (IPR) připomínkovat. Celkem budou zastupitelé rozhodovat o přibližně patnácti připomínkách, které doporučí či nedoporučí do návrhu zapracovat.

Jak jsme psali v minulém čísle Hlavy 22, připomínky ze strany městských částí mají velkou váhu a IPR se jimi bude muset seriózně zaobírat. Veškeré podněty, které se k návrhu sešly od stran zastoupených v místním zastupitelstvu, byly řádně projednávány v rámci Komise výstavby a územního plánování. Tato komise pak o každé připomínce zvlášť hlasovala, čímž vzniklo doporučení pro zastupitele. Paradoxem je, že o těchto připomínkách v komisi rozhodují z části lidé politicky nominovaní, kteří územnímu plánování nerozumí či neví, jak Metropolitní plán funguje a jaké sleduje cíle.

Kromě toho, že připomínky bude podávat MČ, můžete je podat i vy, nově dokonce nejen jako vlastníci pozemků nebo zmocněnci občanů (k čemuž je potřeba 200 podpisů), ale i samostatně jako občan. Vaše připomínka bude mít však při následném rozhodování menší váhu než připomínka městské části. Je proto vhodné, aby se i na podnětu občanů shodlo zastupitelstvo a poslalo ho jako oficiální připomínku za MČ.Co se stane, když projde připomínka, se kterou nesouhlasíte? V nejbližších letech nic. Připomínku může další vedení radnice stáhnout a/nebo v druhém kole, které bude za dva až tři roky, podat připomínku novou. S připomínkou se může či nemusí IPR ztotožnit.

Přinášíme vám seznam nejdůležitějších připomínek, o kterých bude zastupitelstvo hlasovat 20. června 2018. Pokud bydlíte v lokalitě, které se změna týká, nebo chcete, aby městská část uplatnila i jiné připomínky, přijďte na zastupitelstvo představit své argumenty.

U každého podnětu naleznete jeho krátké zhodnocení, kdo podnět navrhoval a jestli je ve shodě s cíli Metropolitního plánu.

 

Nejdůležitější připomínky MČ k návrhu Metropolitního plánu

Nejdůležitější návrhy na změny v Metropolitním plánu.

1. Lokalita Rychety až ul. Sušilova

Popis: Vedení MČ plánuje rozšíření hranic zastavitelného území o plochu Rychet až k ulici Sušilova. Argumentuje tím, že by na této ploše chtěla stavět veřejnou vybavenost (gymnázium a sportovní stadión). Majetkově však v této lokalitě již MČ nevlastní žádné klíčové pozemky. Pozemek Rychet a další pozemky v této lokalitě byly v majetku MČ, ale byly prodány soukromým investorům a osobám. Např. v roce 2010 prodalo tehdejší vedení radnice v čele se starostou Milanem Collerem klíčové pozemky na této ploše firmě TRACK CONSULTING. Pokud by MČ chtěla v budoucnu na této ploše stavět veřejnou vybavenost, musela by pozemky v první řadě vykoupit, což se nikdy nemusí stát. Na tomto příkladu je ukázkově vidět nekoncepčnost, se kterou přistupovala bývalá vedení MČ k prodejům obecních pozemků. Zastavitelnost těchto pozemků byla současným zastupitelstvem v roce 2016 odmítnuta, a to v rámci revokace podnětu na změnu územního plánu č. Z 2938.

 • Navrhuje: Rada MČ skrze Komisi výstavby a územního plánování
 • Hodnocení: ■ □ □ □ □
 • Soulad MP: NE – rozšíření zastavitelné plochy do volné krajiny

2. Průmyslový areál Uhříněves

Popis: Připomínka navrhuje zařadit zanedbané industriální a průmyslové plochy bývalých Barev a laků a dalších průmyslových areálů až po ulici Brdská (popř. další plochy) do tzv. transformačního území. Jedná se o plochu čítající až 22 ha, která by mohla v budoucnu plně uspokojit potřeby MČ na budoucí rozvoj, a to i bez rozšiřování hranic zastavitelného území do volné krajiny.
Území nabízí dostatečný potenciál pro vznik prostor pro kulturně-společenské akce (zděné budovy u kruhového objezdu), ale také pro další plochy veřejné vybavenosti a bydlení. Celá lokalita se přimyká k páteřním komunikacím (ul. Podleská, ul. Kutnohorská a Hostivařská spojka), což nabízí dostatečný dopravní potenciál. Zároveň se dá očekávat naprosto minimální odpor místních obyvatel, kteří by nesouhlasili s plánovanou výstavbou. Pro plochu je navrhován výškový regulativ 4 NP.

 • Navrhuje: zastupitelé za STAN + Svobodné
 • Hodnocení: ■ ■ ■ ■ □
 • Soulad s MP: ANO – nerozšiřuje město do volné krajiny a navrhuje transformaci stávajícího území

3. Pitkovice

Popis: Připomínka navrhuje rozšíření zastavitelné plochy mezi ulicemi K Dálnici a silnicí na Křeslice. Vedení MČ plánuje rozšířit toto území o plochy pro bydlení, veřejnou vybavenost, park a izolační zeleň. Návrh MP počítá s přímým propojením křižovatky na Křeslice ve starých Pitkovicích se silnicí z Pitkovic na D1, čímž by se dopravně ulehčilo části starých Pitkovic. Oproti tomu připomínka MČ navrhuje nepříliš vhodné trasování této komunikace. Celkově by po schválení a zapracování připomínky bylo možné stavět domy či budovy o 2–3 NP (+ možné další ustupující). Podél západní hranice je navrhována izolační zeleň, která by mohla odhlučnit tuto část Pitkovic. V připomínce se objevuje i plocha pro veřejnou vybavenost (škola), nicméně celé území se stavebně nepřimyká k současné zástavbě, čímž může působit jako solitér.

 • Navrhuje: Rada MČ skrze Komisi výstavby a územního plánování
 • Hodnocení: ■ ■ □ □ □
 • Soulad s MP: NE – rozšíření zastavitelné plochy do volné krajiny

 

Orientační mapa všech důležitých navrhovaných změn v Metropolitním plánu.

4. Propojení Obory s Podleským rybníkem

Popis: Připomínka se týká změny hranice lokality Říčanka u Dubče, která přináší možnost budoucího propojení Uhříněveské obory s lokalitou Podleského rybníka, a to pomocí budoucího zalesnění. Zároveň by realizace tohoto zeleného propojení přinesla i druhý pozitivní efekt v podobě hlukově izolační zeleně kolem plánované Hostivařské spojky.

 • Navrhuje: zastupitelé za STAN + Svobodné
 • Hodnocení: ■ ■ ■ ■ □
 • Soulad s MP: ANO – připomínka je v souladu

5. Pitkovičky U zelené hrušky

Popis: Plocha se nachází mezi Pitkovickým potokem a novou transformační stanicí na poli mezi Uhříněvsí a Křeslicemi. Návrh počítá se zařazením lokality do zastavitelných rozvojových ploch s obytným využitím. V lokalitě je navržena plocha pro mateřskou školu a další občanskou vybavenost. Návrh obsahuje výškovou regulaci o 2–3 NP. Nově zastavitelná plocha odpovídá přibližně polovině Blokandy.

 • Navrhuje: Martin Langmajer za ODS
 • Hodnocení: ■ □ □ □ □
 • Soulad s MP: NE – rozšíření zastavitelné plochy do volné krajiny

6. Park za radnicí

Popis: V návrhu MP jde o plochu nestavebního bloku v otevřené krajině (zahrádkovou osadu). Připomínka se týká změny struktury nestavebního prvku na městskou parkovou plochu zahradní. Ta již stavby na těchto plochách povoluje, avšak pouze takové, které souvisí s funkčním využitím plochy.

 • Navrhuje: Rada MČ skrze Komisi výstavby a územního plánování
 • Hodnocení:  ■ ■ ■ □ □
 • Soulad s MP: NE – rozšíření zastavitelné plochy do volné krajiny

7. Blokanda

Popis: Připomínka počítá se zařazením území do rozvojových ploch s obytným využitím. Jde o nejjižnější část Blokandy, která by zde měla být náležitě stavebně uzavřena tak, jak bylo již před cca 20 lety předpokládáno.

 • Navrhuje: Rada MČ skrze Komisi výstavby a územního plánování
 • Hodnocení: ■ ■ ■ □ □
 • Soulad s MP: NE – rozšíření zastavitelné plochy do volné krajiny

8. Pražský okruh – část 511

Popis: Návrhem MČ Praha 22 je v doprovodu SOKP, resp. tzv. legislativou stanoveného „ozelenění“, vymezit v podstatné části lokality les na nelesních pozemích, popřípadě jinou plochu přírodě blízkou, a to pro zvláštní zdůraznění podstatného zájmu na dostatečně funkčním řešení protihlukových úprav a clon podél této dopravní stavby.

 • Navrhuje: Rada MČ skrze Komisi výstavby a územního plánování
 • Hodnocení:  ■ ■ ■ ■ ■
 • Soulad s MP: ANO – připomínka je v souladu

9. Romance

Popis: Návrh MP klasifikuje tuto plochu jako nezastavitelnou transformační s rekreačním využitím (městská parková plocha sadová). Připomínka navrhuje vymezit území jako zastavitelnou transformační plochu s obytným využitím s dominancí veřejné infrastruktury, zejména budov a zařízení sociálních a zdravotních služeb.

 • Navrhuje: Rada MČ skrze Komisi výstavby a územního plánování
 • Hodnocení: ■ ■ ■ □ □
 • Soulad s MP: NE – rozšíření zastavitelné plochy do volné krajiny

10. Hájek

Popis: Komentář k návrhu MP se týká změny hranic zastavitelné plochy. Cílem je definovat tuto plochu jako zastavitelnou rozvojovou plochu s obytným využitím. Lokalita by tak byla opětovně vymezena v zájmu stavebně jasně ukončeného a do potřebných podrobností definovaného rozvoje vsi Hájek.

 • Navrhuje: Rada MČ skrze Komisi výstavby a územního plánování
 • Hodnocení: ■ ■ ■ □ □
 • Soulad s MP: NE – rozšíření zastavitelné plochy do volné krajiny

11. Parkoviště u NORMY

Popis: Připomínka se týká snížení výškové regulace z 8 NP na 2 NP. Výšková regulace v předmětném prostorovém čtverci vznikla automatickým výpočtem a vztahuje se pouze na přilehlé panelové domy. Navrhovaný počet NP neodpovídá okolní zástavbě.

 • Navrhuje: zastupitelé za STAN + Svobodné
 • Hodnocení:  ■ ■ ■ ■ ■
 • Soulad s MP: ANO – připomínka zavádí korekci výškových limitů

12. Lokalita za oborou u hřiště

Popis: Připomínka navrhuje rozdělení výškové regulace tohoto území na dvě části. Vyznačené pozemky plánuje zařadit do nižší výškové regulace 2 NP tak, aby bylo tvořeno přirozené panoramatické členění.

 • Navrhuje: zastupitelé za STAN + Svobodné
 • Hodnocení: ■ ■ ■ ■ ■
 • Soulad s MP: ANO – připomínka zavádí korekci výškových limitů

13. Zahrádkářská osada směrem na Kolovraty

Popis: V návrhu MP jde o plochu otevřené krajiny (pole) s úkolem vymezit zde prostor pro regionální biokoridor. Novým návrhem je v prostoru mezi rybníkem Vodice a budoucím biocentrem u hřbitova vytvořit výrazné, ekologicky hodnotné, stabilní rozhraní mezi zástavbou a krajinou, a to kombinací několika druhů ploch. Uvnitř lokality jsou navrhovány dvě plochy zahrádkových osad.

 • Navrhuje: Rada MČ skrze Komisi výstavby a územního plánování
 • Hodnocení: ■ ■ ■ ■ □
 • Soulad s MP: ANO – připomínka je v souladu