Všichni jsme jen loutky aneb zápis z 91. Rady MČ Prahy 22

Zatímco se připravuje programové prohlášení budoucí rady, ta minulá, ale bohužel stále ještě současná, se stále činí.

„Výstava loutek. Písemný materiál byl předložen a objasněn místostarostou Bc. Selingerem. Usnesení: 1. RMČ souhlasí s uspořádáním výstavy loutek z historie a produkce studia Bratři v triku, a s částkou do maximální výše 300 000 Kč na úhradu nákladů. 2. RMČ ukládá místostarostovi Bc. Selingerovi, podepsat smlouvu na základě plné moci. /4:0:1/“

Pokračujeme v dalším dílu nekonečné série: „Přihrejme ještě pár korun svým kámošům, než půjdeme od válu.“ A ano  – pro velký úspěch s minulou výstavou je to opět výstava loutek Bratři v triku od Zdeňka Podhůrského. A stát nás to bude „pouze“ 284.455 Kč s DPH.  Výstava bude trvat od 4. 12. do 4. 1. 2019. Ve vánočním čase možná měla budoucí Rada s muzeem jiné plány. Smůla.

„Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Tělocvična – víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ – schválení upraveného návrhu členů a náhradníků hodnotící komise Písemný materiál byl předložen a objasněn panem starostou. Materiály, týkající se investice a infrastruktury MČ Praha 22 budou i v dalších radách předkládány panem starostou, pod kterého tyto pravomoce přešly.

Usnesení:

1. RMČ revokuje usnesení č. 11 v bodě 3 a 4 ze 74. RMČ ze dne 10. 1. 2018 obsahující složení členů a náhradníků hodnotící komise podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Tělocvična – víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“.
2. RMČ schvaluje nové členy a náhradníky hodnotící komise ve složení:

členové:

  • Bc. Jiří Patočka – vedoucí ORS
  • Mgr. Jiří Měchura – ředitel ZŠ
  • Mgr. Petr Fiala – projektant
  • Ing. Petr Semeniuk
  • Miroslav Šašek – technik ORS

náhradníci:

  • Bc. Michal Selinger – místostarosta
  • Jitka Rothová – zástupce ředitele
  • Ing. arch. Jakub Volka – projektant
  • Stanislava Smreková – technik ORS
  • Jiří Rösler – technik ORS

3. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry tohoto usnesení. /5:0:0/“

Pokud vás to překvapuje, že je po volbách a Rada stále ještě přijímá rozhodnutí a podepisuje smlouvy, které ovlivní budoucí podobu Prahy 22 (loutky snad ne), pak vás ale jistě nepřekvapí, že to dělá po svém.

Protože kdo by si myslel, že několikrát zrušené a zase obnovené výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem Tělocvična ZŠ Jandusů se obejde bez osoby Petra Semeniuka, bude zklamán. Je tam.

A naopak v zápise z rady absolutně chybí informace o auditu veřejných zakázek pod správou bývalého radního Petra Semeniuka. Přestože právě to Rada na posledním mimořádném zasedání slíbila a dokonce se na to odvolává i v zápise z předchozí rady (90. Rada z 26. 9 2018 – RMČ souhlasí s auditem vybraných veřejných zakázek, jejichž seznam bude projednán na RMČ dne 10. 10. 2018 /7:0:0/). Asi chtějí nechat výběr těch zakázek na nové Radě, ta jich bezpochyby vybere víc, ale sliby se mají plnit, ne? Nemělo to náhodu hnutí Pro Prahu na billboardech: Plníme, co jsme slíbili? Asi si to kluci rozmysleli.

Ale abychom nekončili smutně. I když na ZMČ nebyl schválen bod programu, kde se měla řešit úprava územního plánu, o kterou si zažádal EKOSPOL v lokalitě „za nádražím“, Rada uložila starostovi zaslat nesouhlasné stanovisko s touto úpravou na MHMP.

„RMČ nesouhlasí s návrhem úpravy územního plánu U 1110/04 na pozemcích parc. č. 1920/11 a 1920/12, v k. ú. Uhříněves, a to navýšení kódu z E na G u výstavby spol. EKOSPOL v lokalitě „za nádražím“, zejména s ohledem na nepřiměřené zahuštění zástavby v řešené lokalitě dopravně orientované na komunikaci Františka Diviše.“

A pokud si stále někdo myslí, že tohle je negativní kampaň tak ať otevře oči – tohle jsou informace. Ano s jízlivým dodatkem, ale pořád jen komentáře zápisu z rady.

redakce