Doba dodatková: Kolik nás stála přístavba U Obory?

Za pár týdnů bude slavnostně otevřena nová přístavba ZŠ U Obory a v ní devět nových tříd. Děti i rodiče tento krok určitě uvítají, co mu ale předcházelo?
Přístavba ZŠ U Obory zahájila novou éru – dobu dodatkovou.

Kateřina Erbsová

 

Potřeba navýšení kapacity školy U Obory je nesporná a na radnici se řeší už několik let. Od uznání potřebnosti stavby k její realizaci byla ale dlouhá cesta.

Původní vize byla, že přístavba bude otevřena už v září 2017. Zpozdilo se však výběrové řízení a brzy bylo jasné, že do září 2017 se stavba nestihne. Byly proto objednány kontejnery od firmy Warex, ve kterých se měly děti učit od září do začátku listopadu. Pak do února. Strávily v nich celý rok.

Vize, plán a realita

Ale popořadě. Smlouva byla uzavřena o hodně později, než se původně předpokládalo, takže s termínem v listopadu (natož v září) už při jejím podpisu nikdo nepočítal.

Po průtazích ve výběrovém řízení, v němž zvítězila firma Polabská stavební CZ s. r. o.,  byla 19. 7. 2017 podepsána a obsahovala klauzuli, že stavba bude předána MČ do sedmi měsíců od zahájení. Konečná cena s DPH měla být 52.996.506,-Kč.

Případné nedodržení termínu ze strany zhotovitele bylo ve smlouvě sankcionováno pokutou 0,2% za každý i jen započatý den prodlení. Jednoduchým výpočtem zjistíte, že je to zhruba 106 tisíc korun za den.

Smlouva vypadala neprůstřelně a začalo se stavět. Ale začala doba dodatková.

První dodatek přišel 5. března 2018 (v době, kdy už stavba měla být téměř hotová) a měnil jak cenu, tak dobu plnění. Důvodem je změna původně zamýšlené fasády. Cena se navýšila o 6,6 milionu na  59.624.137,-Kč s DPH. Termín dokončení stavby se posunul na konec června.

Dodatek č. 2 přišel vzápětí – 23. března 2018. Opět měnil cenu díla v důsledku dalších víceprací. Vrostla o dalších 700 tisíc. Přístavba už má nyní stát 60.313.710,-Kč.

Následuje dodatek číslo 3 z 26. 6. 2018. Ten posunuje dobu plnění o měsíc na 31. 7. 2018. Bez sankcí. Důvodem je pomalejší tuhnutí betonu než se předpokládalo…

Rozdíl v ceně je devět milionů

Pokud jásáte, že porodní bolesti jsou u konce a miminko konečně vykoukne na svět, musíme vás zklamat. Na 18. mimořádné Radě MČ 31. července 2018 byla odsouhlasen nejmenším možným počtem hlasů (čtyři pro, jeden se zdržel, dva nepřítomni) další dodatek – odsouhlasení víceprací. Smlouva ještě není veřejně dostupná, citujeme proto zápis z Rady:

„Navýšení kapacity ZŠ U Obory – dodatek č. 4 – odsouhlasení víceprací 2. část. Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. Usnesení:

  1. RMČ schvaluje navýšení ceny díla o 1.054.700 Kč bez DPH (tj. 1.276.187 Kč vč. DPH).
  2. RMČ souhlasí s provedením všech víceprací, které jsou dle § 222 odst. 5 ZVVZ nezbytně nutné pro dokončení stavby a dle § 222 odst. 6 ZVVZ neočekávatelné, které zadavatel nemohl předvídat a tyto práce nemění celkovou povahu VZ, což předkladatel materiálu garantuje RMČ prostřednictvím stanoviska TDI.“

Pravděpodobně bude ještě jeden dodatek, který posune dobu plnění díla. Jak jinak by mohly probíhat vícepráce, pokud měla být stavba k 31. 7. již předána objednateli? Po celou dobu výstavby MČ nikdy neuplatnila po stavební firmě žádnou z možných sankcí uvedených ve smlouvě. Jak by se na dobu plnění a odchýlení od původní ceny dívali ostatní účastníci výběrového řízení na zhotovitele stavby, které Polabská stavební díky na základě právě těchto, dnes již neplatných, kritérií porazila?

 

Přístavba ZŠ U Obory, stav k 1. 8. 2018

 

31. srpna má být slavnostní střihání pásky. Při úvodním projevu by neměla chybět tato čísla:

  • Původní cena: 52,9 mil. Kč
  • Konečná cena: 61,6 mil. Kč

Otevření:

  • Vize: září (listopad) 2017
  • Plán: únor – březen 2018
  • Realita: září 2018

Zpoždění stavby: minimálně 5 měsíců

Uniklé penále (počítáno z původní ceny) za 5 měsíců: 16 mil Kč