Vyjádření Petra Semeniuka k trestnímu stíhání v kauze Kuks

Ing. Petr Semeniuk – vyjádření k trestnímu stíhání 

Předně uvádím, že informace o vedeném trestním stíhání mé osoby je pravdivá. Trestní řízení je vedeno orgány činnými v trestním řízení od léta roku 2016, obžaloba k soudu byla podána až nyní.

V celé kauze jsem od počátku v roli obviněného, ačkoliv jsem naopak poškozený. Trestní stíhání mé osoby bylo prvotně zahájeno na podkladě nepravdivých informací, které orgánům činným v trestním řízení sdělil můj bývalý obchodní partner. Tento, jak jsem se posléze dozvěděl, celou věc zřejmě plánoval, když činil účelové kroky směřující ke zneužití mé osoby. Tímto svým jednáním se tento můj, již bývalý partner mohl sám dopustit trestného činu, neboť mě uvedl v omyl, zneužíval mých znalostí, zkušeností a kontaktů s cílem nikdy neuhradit dohodnutou odměnu. Následně na mě podal trestní oznámení a to na základě jeho vymyšlených lživých tvrzení. Orgány činné v trestním řízení zahájily vyšetřování celé věci, vnímaly mě bohužel jako viníka, nikoliv jako poškozeného. V průběhu vyšetřování jsem byl nucen se hájit, plně jsem s orgány činnými v trestním řízení spolupracoval a jediným výsledkem této spolupráce bylo rozšíření trestního stíhání o další trestnou činnost. Ani v této související věci se však necítím absolutně vinen, ale naopak opět poškozen.

Trestní řízení je dle mého názoru proti mé osobě vedeno tendenčně, na moje návrhy, stížnosti a přípisy není orgány činnými v trestním řízení buď vůbec anebo jen povšechně reagováno. Ačkoliv je trestní řízení vedeno déle než dva roky, obžaloba byla státním zástupcem podána zcela jasně účelově několik málo dnů před komunálními volbami, s vědomím skutečnosti, že kandiduji na Praze 22 a taktéž na Magistrátu hl. m. Prahy, tedy zde dovozuji jedině úmysl mě poškodit. Proti tomuto postupu se bráním a budu bránit s využitím všech dostupných právních prostředků!

K celé věci uvádím, že jsem nikdy nepadělal žádný dokument a ani jsem neměl úmysl tak činit.

Pokud se jedná o výběrové řízení „Kuks – Granátové jablko, Hospital. Realizace obnovy“, kterou vypsal Národní památkový ústav, zde uvádím, že památka byla v konečném důsledku mimořádně úspěšně opravena (viz získání prestižního titulu GRAND PRIX za rekonstrukci Kuksu od komise EU v roce 2017 a řady dalších ocenění v ČR), žádnému subjektu nebyla způsobena škoda či újma, natož, aby došlo ke zneužití finančních prostředků! Na výsledek opravy hospitalu Kuks jsem opravdu hrdý! Zadávací podmínky veřejné soutěže nebyly pro žádný subjekt diskriminační, uchazeč, který soutěž vyhrál, podal jako jediný bezchybnou nabídku, nadto byl i on v prvním kole ministerskou komisí vyloučen, následně však toto rozhodnutí Úřad pro hospodářskou soutěž ČR zrušil. Veřejná soutěž byla od začátku řízena administrátorem společností GORDION, s. r. o., zadavatelem Národním památkovým ústavem a Ministerstvem kultury ČR, navíc pod soustavným dohledem orgánů EU, proto ani nemohlo dojít k nějakému pochybení.

V průběhu trestního řízení hodlám plně očistit své jméno! Žádám tímto veřejnost, aby v souladu se základními právy každého člověka dané Ústavou ČR, ctila presumpci neviny a nečinila závěry na podkladě nesprávných a nepravdivých informací o mé osobě, jež jsou nyní medializovány.

 

V Praze dne 25. 9. 2018                                                       Ing. Petr Semeniuk